Korisne informacije

Dokumenta koja moraju da prate svaku pošiljku su:
 • CMR dokument
 • Original faktura
 • Izvozna dokumentacija
 • Sertifikati, ukoliko vrsta robe zahteva preglede

CMR obrazac popunjava ili vozač ili pošiljaoc robe. Vozač svojim potpisom potvrđuje da je primio robu na vozilo.

CMR
Faktura mora da sadrži sledeće informacije:
 • naziv, adresu i PIB primaoca robe;
 • naziv, adresu i PIB pošiljaoca robe;
 • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 • datum prometa dobara
 • valutu plaćanja /visinu avansnih plaćanja;
 • vrstu i količinu robe po svakoj stavci;
 • ukupan broj koleta i težinu;
 • cenu po jedinici mere i ukupnu vrednost robe;
 • paritet isporuke.

Ino faktura može da sadrži informaciju o poreklu robe. Preferencijalno poreklo robe obezbeđuje povoljniji tretman robe u carinskom postupku.
Ono se može dokazati preko EUR1 dokumenta ili izjavom pošiljaoca robe na fakturi.

EUR 1 je dokument koji izdaje carina prilikom izvoznog carinjenja, dok izjavu o poreklu robe piše i overava izvoznik.

Ukoliko ukupna vrednost pošiljke ne prelazi 6.000 eura izvoznik može na svojoj fakturi napisati izjavu o preferncijalnom poreklu robe koja će uvoznika osloboditi svih ili dela carinskih dažbina. Ako izvoznik izda više faktura za istu pošiljku gleda se kumulativan iznos svih faktura, u zbiru ne sme da prelazi 6.000 eur.

Za vrednost robe preko 6.000 eur izvoznik obezbeđuje EUR1 doc.

Svaki izvoznik može dobiti ovlašenje od carinskih organa svoje zemlje za sačinjavanje izjave na svojoj fakturi bez obzira na vrednost robe. Ovaj izvoznik se zove ovlašćeni izvoznik, a u praksi se ova izjava zove autorizacija.

EUR 1
Izgled izjave o preferencijalnom poreklu robe na fakturi

Srpska verzija

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. _____ (1) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi _____ (2) preferencijalnog porekla.

Engleska verzija

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No _____ (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of _____ (2) preferential origin.

_______________ (3)

_______________ (4)

_______________ (5)

_______________ (6)

(1) Kada je izjava na fakturi data od strane ovlašćenog izvoznika ovde mora biti upisan broj ovlašćenja.
Kada izjava na fakturi nije data od strane ovlašćenog izvoznika, reči u zagradi se ispuštaju ili se taj prostor ostavlja prazan.
(2) Navodi se poreklo proizvoda.
(3) Datum i mesto
(4) Naziv privrednog društva
(5) Potpis i pečat
(6) Ime i prezime osobe koja je potpisala izjavu i funkcija u privrednom društvu

EX1 doc je dokument koji izdaje carina u Evropskoj Uniji za izvoz robe van Evropske Unije, izvozna deklaracija.

Prilikom izvoza robe naša carina izdaje JCI (Jedinstvena carinska isprava) za izvoz robe.